Zamówienia telefoniczne oraz pomoc konsultantów: tel. 52 569 92 50 tel. 507 132 834

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego http://materace.sklep.pl

Data publikacji: 27.01.2017

Sklep internetowy działający pod adresem http://materace.sklep.pl należy do:
Rafała Musiał wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Decpol Rafał Musiał .” z siedzibą w Bydgoszczy (85-215), ul. Różana 10,
NIP: 967-100-72-87 REGON 340013031
oraz Elwira Musiał wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Decpol Elwira Musiał .” z siedzibą w Bydgoszczy (85-215), ul. Różana 10 NIP 967-094-13-01 REGON 340827466
 
prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Decpol s.c. Elwira i Rafał Musiał” z siedzibą w Bydgoszczy (85-215), ul. Różana 10, NIP: 967-127-66-33, REGON: 340364664.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest listownie pod adresem siedziby wskazanym powyżej, mailowo pod adresem poczty elektronicznej konsultant@materace.sklep.pl oraz telefonicznie pod numerami telefonu (52) 342 11 03, (52) 569 92 50, 801 007 231.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a)Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

b)Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

c)Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

d)Regulamin – niniejszy regulamin,

e)Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://materace.sklep.pl,

f)Sklep Stacjonarny – sklep stacjonarny, w którym możliwy jest odbiór osobisty zakupionych w Sklepie produktów; lista Sklepów Stacjonarnych znajduje się pod adresem https://www.materace.sklep.pl/kontakt,

g)Sprzedawca – Rafał Musiał i Elwira Musiał, wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Decpol s.c.” z siedzibą w Bydgoszczy (85-215), ul. Różana 10, NIP: 967-127-66-33, REGON: 340364664.

§ 2

Postanowienia wstępne

1.Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną materaców. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2.Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3.Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

1)dostęp do Internetu,

2)standardowy system operacyjny,

3)standardowa przeglądarka internetowa,

4.Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5.Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

6.Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

7.Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 3

Składanie zamówienia

1.Zawartość stron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

2.W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1)wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,

2)z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamów”,

3)wybrać formę dostawy zamówionych produktów i metodę płatności za zamówione produkty,

4)podać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa zamówionych produktów,

5)kliknąć przycisk „Zamawiam”.

3.Z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam”, Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

4.Po kliknięciu przycisku „Zamawiam”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z podsumowaniem złożonego zamówienia, które obejmować będzie w szczególności instrukcję dokonania zapłaty za produkty objęte zamówienie

5.Do każdego zamówionego towaru wystawiana jest faktura imienna zgodna z danymi zamawiającego. W przypadku chęci otrzymania faktury na dane inne niż zamawiającego należy podać je u uwagach do zamówienia. Po otrzymaniu towaru lub wystawieniu faktury zaliczkowej nie ma możliwości zmiany w/w danych.

                                                                                                         § 4

Formy dostawy i metody płatności

1.Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy produktów objętych zamówieniem:

1)dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej

2)odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym.

2.Koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

3.Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności za zamówione produkty:

1)płatność przy odbiorze – w razie wyboru formy dostawy w postaci odbioru osobistego,

2)za pobraniem,

3)przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy z zastrzeżeniem iż w tytule przelewu należy podać numer zamówienia (w razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym; w razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew),

4)płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu transakcyjnego PayU (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444),

5)płatność ratalna w systemie  BGŻ BNP PARIBAS 10 rat 0% kosztów

6)płatność ratalna w systemie  A Raty banku Credit Agricole


                                                                                                       § 5

Realizacja zamówienia

1.Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie stanowi oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę oferty, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.

2.Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki lub odbioru osobistego przez Kupującego.

3.Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionych produktów w Sklepie czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, o czym Kupujący zostanie poinformowany w formie wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.

4.Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego lub powiadomi Kupującego o możliwości odbioru zamówienia w Sklepie Stacjonarnym – jeśli Kupujący wybrał tę formę dostawy produktów objętych zamówieniem.

5.Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówione produkty powinny zostać dostarczone do Kupującego w ciągu 5odstapienie od chwili przekazania paczki obejmującej zamówione produkty firmie kurierskiej.

§ 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1.Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów.

2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Decpol s.c., ul. Różana 10, 85-215 Bydgoszcz, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem http://materace.sklep.pl/odstapienie, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

7.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (jeśli pokrył je Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produkty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1)żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2)żądać usunięcia wady,

3)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4)złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4.Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5.Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://materace.sklep.pl/reklamacje, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, ma obowiązek na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy, tj. Decpol s.c., ul. Różana 10, 85-215 Bydgoszcz.

7.Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8.Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

1.Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2.Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

3.Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

4.Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

5.Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

1)wglądu do swoich danych osobowych,

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

7.Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celachstatystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

8.Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego.

9.Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

1.Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.